Ze statutu Fundacji: 
Cele i zasady działania Fundacji 
§ 6 Celami Fundacji są: wsparcie integracji z ojczyzną dzieci i młodzieży polskiej zamieszkałej na Ukrainie i Białorusi, popularyzacja wiedzy o Polsce, znajomości języka polskiego oraz historii Polski na Ukrainie i Białorusi, wspieranie integracji społeczeństw Polski, Białorusi i Ukrainy, 
§ 7 Fundacja realizuje swoje cele poprzez: Pomoc materialną związaną z nauką w szkole ponadgimnazjalnej lub studiami w Polsce, podejmowanymi przez dzieci i młodzież z Ukrainy i Białorusi, Pomoc materialną i niematerialną dla dzieci polskich na terenie Ukrainy i Białorusi z rodzin ubogich, patologicznych i niepełnych, w szczególności poprzez: wsparcie finansowe wypoczynku letniego, zakup podręczników i pomocy naukowych i dydaktycznych, wsparcie finansowe wycieczek do Polski. Organizację kursów języka polskiego dla dzieci i młodzieży polskiej zamieszkałej na Ukrainie i Białorusi. Organizację i finansowanie wyjazdów informacyjno-rekrutacyjnych do Polski dla kandydatów na studia lub kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i ich rodzin. Organizację spotkań i konferencji w Polsce, na Ukrainie i na Białorusi poświęconych realizacji celów Fundacji, w szczególności poświęconych integracji społeczeństw i popularyzacji wiedzy o Polsce i Unii Europejskiej, Inne materialne i niematerialne formy pomocy dla dzieci i młodzieży z Ukrainy i Białorusi. Majątek i dochody Fundacji 
§ 8 Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. § 9 Dochody fundacji mogą pochodzić z: darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji osób prawnych, dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, dochodów z majątku fundacji, odsetek bankowych, 
§ 9 Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami bliskimi”. Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego. 
Зі Статуту Фонду: Цілі та принципи діяльності Фонду: 
 § 6 Цілі Фонду: Підтримка інтеграції з батьківщиною польських дітей та молоді, які живуть в Україні та Білорусі. Розповюдження знань про Польщу, навчання польської мови та історії в Україні та Білорусі. Підтримка інтеграції польського, білоруського та українського суспільства. 
§ 7 Фонд здійснює свої цілі через: Матеріальну допомогу, пов’язану з навчанням у школі понадгімназіального рівня або навчанням у польських вузах дітей та молоді з України і Білорусі. Матеріальна та нематеріальна допомога для польських дітей з території України та Білорусі, які жувуть у бідних, патологічних і неповних сім’ях, зокрема через: Фінансову підтримку літнього відпочинку, Купівлю підручників та наукових і дидактичних посібників, Фінансова підтримка екскурсій до Польщі. Організування курсів польської мови для польських дітей та молоді з України та Білорусі. Організація та фінансування інформаційно-приймальних виїздів до Польщі для абітурієнтів та кандидатів на навчання в школах понадгімназіального рівня та їхніх родин. Організація зустрічей та конференцій у Польщі, Україні та Білорусі, присвячених реалізації цілей Фонду, зокрема присвячених інтеграції суспільств та розповсюдженню знань про Польщу і Європейський Союз. Інші матеріальні та нематеріальні джерела допомоги для дітей та молоді з України та Білорусі.
(c)2018, All Rights Reserved